Oni no fundoshi choito nuerukai

Front Cover
Hyooron-sha, 1991

Bibliographic information